QĐND Online - Tại Trường Quân sự tỉnh Hà Giang, Hội đồng Giáo dục quốc phòng-an ninh (QP-AN) tỉnh đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3 năm 2011. Tham gia lớp thứ nhất có hơn 100 các đồng chí là trưởng, phó phòng, ban của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.