(VOV) - Chủ đề chính được hai bên thảo luận trong cuộc gặp là vấn đề đảm bảo vận hành an toàn đối với thế hệ trực thăng vận tải MV-22 Osprey.