(VOV) - "Qua vụ việc của ông Dương Chí Dũng, chúng tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc và kiểm điểm nghiêm túc trong đánh giá, quản lý cán bộ".