Nguyên thủy và thần bí - Bộ tộc khỏa thân nữ tộc trưởng Namibia, Châu Phi.