(VOV) - Tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Đại - Thành phố Hội An (Quảng Nam) tiếp tục diễn ra. Các phương án phòng chống hiện tại chỉ mang tính tạm thời.