(Petrotimes) – Qua thanh kiểm tra, Bộ Y tế nhận thấy một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của Bộ nên đã có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động tiêm chủng trên toàn quốc.