Ngày 01/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 709/QĐ-BXD về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng.