(Tài chính) Theo Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, qua kiểm tra các hồ sơ đăng ký giá LPG của 5 doanh nghiệp kinh doanh LPG đầu mối tháng 12/2012 cho thấy cả 5 đơn vị đã nghiêm túc chấp hành đúng theo các quy định về đăng ký giá; mức giảm giá của các doanh nghiệp từ 01/12/2012 cơ bản phù hợp với mức giảm giá LPG trên thị trường thế giới.