Sau lần tăng giá này nếu giá thế giới giảm thì khôi phục thuế nhập khẩu ở mức hợp lý thực hiện giảm giá bán (nếu có điều kiện).