(ICTPress) - Bên cạnh việc ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy ứng dụng CNTT, đặc biệt là trong các cơ quan nhà nước (CQNN), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cũng đã rất chú trọng tới công tác thi đua, khen thưởng, tôn vinh các cơ quan, tổ chức ứng dụng CNTT điển hình, hiệu quả.