Triển khai công tác giáo dục và phổ biến Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 2005, Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007 và thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng về tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế, Bộ Ngoại giao phối hợp với NXB Tư pháp biên soạn và xuất bản hai cuốn Sổ tay Điều ước quốc tế và Sổ tay Thỏa thuận quốc tế.