"Sửa đổi Bộ Luật Hình Sự (BLHS) lần này nhất thiết phải sửa đổi một cách cơ bản, toàn diện bởi các nội dung cần sửa đổi lần này động chạm đến những vấn đề có tính chất cốt lõi của BLHS. Theo đó, sửa đổi BLHS theo hướng nhân đạo hóa; Sửa đổi bổ sung nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và cập nhập những hành vi vi phạm tội mới trong một số lĩnh vực và nhằm góp phần thực hiện các nghĩa vụ quốc tế mà Việt Nam đã cam kết”- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhấn mạnh tại buổi họp báo cáo định hướng xây dựng BLHS sửa đổi sáng ngày 15-3.