Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05/11/2009 của Bộ Công Thương về việc quy định tạm thời giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may.