(VOH) - “Trẻ em là nguồn hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước, là lớp người sẽ tiếp tục sự nghiệp của tổ tiên, gánh vác mọi công việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” đó là sự khẳng định hùng hồn, là quan điểm nhân bản của Đảng, nhà nước ta được thể hiện ngay dòng đầu tiên của Pháp Lệnh về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.