- Để phục vụ công tác tuyển chọn, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành hướng dẫn cụ thể một số nội dung, quy trình lấy phiếu tín nhiệm phục vụ công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý.