- Ngày 4/8, tại thành phố Phan Thiết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) và Chương trình hành động số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.