Theo Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2005 thì Biên bản họp hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được quy định như sau: