Có những nàng mắt nâu, nói năng nhỏ nhẹ nhưng lại là một người tình nóng bỏng. Họ trở thành một người khác hẳn nơi phòng the.