Sau khi nhận tiền từ các ông chủ Trung Quốc, đám cò dẫn mối trong đường dây đưa người vượt biên trái phép tìm cách rút êm, bỏ mặc lao động Việt với những khó khăn, nguy hiểm trước mắt.