Những người đàn bà này không phải đứng trước vành móng ngựa nhưng trong các vụ án tình oan nghiệt, họ lại là nhân vật chính.