(AloBacsi) - Cháu bị gãy xương bàn ngón út và rạn xương bàn ngón thứ 4. Cháu bó lá đã được 29 ngày.