Biết vợ và Toản có quan hệ tình cảm, khuyên can không được, tức giận, Long mang cây mác đi tìm Toản chém tới tấp...