(VOV) - Bí ẩn và chưa có lời giải, cũng như chở quặng nicken chưa hẳn là nguyên nhân gây chìm tàu - là những gì mà lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giải thích.