Cầu trùng là bệnh phổ biến trên gà, do lớp nguyên sinh động vật (protozoa) gây ra. Ở gà có 7 loài cầu trùng thuộc giống Eimeria là: E. acervulina, E.brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. praecox và E. tenella.