- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015 vừa thông qua một nội dung quan trọng, đó là xây dựng xã nông thôn mới nhằm góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân trên địa bàn.