Bế mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa X

TTXVN - 17/07/2008 23:44

Tại Hội nghị lần thứ bảy, diễn ra từ ngày 9 đến 17/7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã thông qua các Nghị quyết về một số đề án quan trọng liên quan đến công tác thanh niên, đội ngũ trí thức và nông nghiệp-nông thôn.