(VOV) - Ban chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương với kết quả tập trung cao.