Cháu đi ngoài cách ngày một lần, phân cứng và khô. Em không biết làm thế nào để cháu có thể đi ngoài dễ hơn