Real và Barca đã chi những khoản tiền không nhỏ cho TTCN những năm gần đây.