Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tái khẳng định như vậy tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 68 diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày (17 và 18-12). Thủ tướng nhấn mạnh: Nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc rất nặng nề, nhưng cũng là nghĩa vụ cao cả của mỗi người dân, đòi hỏi phải thường xuyên quán triệt, nắm vững các quan điểm, tư tưởng của Đảng, tổ chức triển khai thực hiện chủ động, sáng tạo trong thực tiễn.