Sự phong phú của ngôn ngữ là di sản chung của toàn nhân loại và chúng ta phải sử dụng đa dạng ngôn ngữ để đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Đó là tuyên bố của Tổng Giám đốc Tổ chức Văn hóa, Khoa học và giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO), bà Irina Bokova.