Qua kiểm tra hằng năm việc thi hành Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn ở các doanh nghiệp cho thấy, người sử dụng lao động ký với người lao động chủ yếu là loại hợp đồng xác định thời hạn từ một đến ba năm (chiếm tỷ lệ hơn 80%). Nhiều nơi, người sử dụng lao động kéo dài thời gian thử việc và chỉ ký hợp đồng lao động loại dưới ba tháng, để không phải thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Thỏa ước lao động tập thể là văn bản có giá trị pháp lý quan trọng, khuyến khích, phát huy dân chủ trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, đề cập quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Tuy nhiên, kết quả ký kết Thỏa ước lao động tập thể hiện nay còn đạt thấp, tỷ lệ bình quân chung đạt hơn 65%. Nguyên nhân của việc ký kết Thỏa ước lao động tập thể ở doanh nghiệp đạt tỷ lệ thấp là do một số nơi vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở chưa đủ mạnh để đề xuất, thương lượng, ký kết. Bên cạnh đó, một bộ phận người sử dụng lao động cố tình lảng tránh hoặc chưa tạo điều kiện để tập thể người lao động thương lượng, ký kết thỏa ước ở tại doanh nghiệp. Ký Thỏa ước lao động tập thể cấp tổng công ty đạt tỷ lệ thấp, cấp ngành chưa thực hiện được. Nguyên nhân chủ yếu là do còn thiếu sự hướng dẫn cụ thể của pháp luật về ký Thỏa ước lao động tập thể ở các cấp này.