(Chinhphu.vn) - Nhận thức rõ những nguy cơ, thách thức của tình trạng ô nhiễm môi trường đối với sự phát triển của đất nước, từ nhiều năm qua, Đảng ta đã xác định muốn đất nước phát triển nhanh và bền vững, phải thường xuyên coi trọng và gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái.