ND - Thực hiện Nghị Quyết T.Ư 4 (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" Vùng C Hải quân cùng các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn về vị trí, vai trò của biển, đảo.