(ĐCSVN) - Bạo lực gia đình là hành vi vi phạm một cách thô bạo quyền con người. Tuy nhiên, để đẩy lùi và loại bỏ hành vi này ra khỏi đời sống xã hội, việc cần làm là phải nâng cao nhận thức về bạo lực gia đình và những tác hại to lớn của nó đối với cộng đồng và xã hội.