Chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) đã được thể chế hóa bằng Luật BHYT với mục tiêu cao nhất là tiến tới BHYT toàn dân. Thời gian qua, thực hiện chính sách BHYT cho người nghèo, người cận nghèo không những là bước tiến đáng kể trong quá trình xóa đói, giảm nghèo mà còn là cụ thể hóa việc bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh nhóm đối tượng người nghèo với khoảng 13,5 triệu người đã tham gia BHYT (do Nhà nước cấp thẻ BHYT) thì vẫn còn khoảng 4,5 triệu người cận nghèo chưa tham gia.