Tham gia BHXH tự nguyện là người lao động đã chủ động lo cho mình khi hết tuổi lao động (ngoài 55-60 tuổi). Tuy nhiên, sau hơn 2 năm thực hiện BHXH tự nguyện theo lộ trình của Luật BHXH, đến tháng 9/2010 số người tham gia BHXH tự nguyện mới chỉ dừng lại ở con số hơn 5 vạn người, trong số khoảng 30 triệu người thuộc diện tham gia.