Ngày 22/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) và Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã ký kết hợp đồng bảo hiểm rủi ro cho dự án dầu khí Biển Đông 1-Bể Côn Sơn.