(ĐTCK-online) Với quyết tâm "thanh lọc" hệ thống đại lý/tư vấn bảo hiểm nhằm giảm thiểu các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và cải thiện hơn chất lượng đại lý, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (BHNT) đã cùng nhau đóng góp và đưa vào vận hành hệ thống phần mềm quản lý đại lý AVICAD. Các doanh nghiệp bảo hiểm trong khối này cũng thống nhất áp dụng Bộ quy tắc về việc xử lý của các doanh nghiệp BHNT trong trường hợp đại lý bị đưa vào Danh sách đại lý vi phạm quy chế hành nghề đại lý hoặc vi phạm pháp luật vừa chính thức được Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam ban hành.