Năm 2002, các quốc gia đã cùng cam kết thông qua Công ước về đa dạng sinh học, sẽ giảm tỷ lệ mất đa dạng sinh học trên toàn cầu vào năm 2010. Tuy nhiên, mục tiêu đó đã thất bại. Trong bối cảnh ấy, Việt Nam cũng đang đối mặt với sự suy giảm nghiêm trọng về đa dạng sinh học.