- Việc chỉnh sửa lần này không lớn nhưng trong khi kỹ thuật viên thao tác có thể xuất hiện một số lỗi về hiển thị và ảnh hưởng tới thói quen của bạn đọc.