UBND tỉnh Thái Nguyên vừa phê duyệt khung giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh