Người phụ nữ thực sự sợ hãi. Cô giải thích đi giải thích lại rằng thế giới cần được biết về những gì đang xảy ra với giáo dân Thiên chúa giáo như cô ở Syria.