Theo Bộ Công Thương, giấy phép bán lẻ rượu trên địa bàn quận, huyện, thị xã được cấp trên nguyên tắc không quá một giấy phép trên 10.000 dân.