Mức giá mới được áp dụng trên các đoàn tàu khách Thống Nhất kể từ 0 giờ ngày 8-1-2012 đến hết ngày 13-2-2012 (tức từ ngày 15 tháng chạp đến hết ngày 22 tháng giêng âm lịch).