"Có một khoảng cách rất lớn giữa chính sách và thực tế sử dụng cán bộ của Đảng và Nhà nước hiện nay, mà nếu không cải tổ ngay thì nguy cơ nảy sinh tham nhũng, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống "một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên rất khó tránh”, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, chuyên gia phân tích thuộc Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam (SVEC) góp ý tại hội thảo khoa học bàn về các giải pháp thực hiện "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” do Ban Tổ chức Trung ương, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức ngày 17-5.