Ban QLDA giao thông nông thôn Đà Nẵng mời thầu xây dựng dự án cầu Khe Răm. Nguồn vốn từ ngân sách thành phố.