ND - Thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được Đảng bộ huyện Tuy Phong (Bình Thuận) xác định là một trong những nhiệm vụ cũng là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh.