Tòa án của chế độ Sài Gòn tuyên xử biệt động Nguyễn Văn Trỗi chịu tử hình.