Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó Hải quân nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt. Thời gian qua, vai trò nòng cốt của Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc thể hiện ở những kết quả hoạt động chủ yếu sau đây: